Kompenzační rozvaděče


Hrazené (chráněné) kompenzační rozvaděče


Rekonstrukce a oprava kompenzace


O kompenzaci jalové energie


      Pro provoz některých elektrických zařízení, ať na straně elektrických sítí nebo na straně spotřebičů elektrické energie, je nutné vytvořit elektromagnetické nebo elektrické pole. To se vytváří buď indukčností (motory, transformátory apod.) nebo kapacitou (kondenzátory, elektrody). Na indukčnosti dochází vlivem průchodu proudu k jeho fázovému posunu za napětím, na kapacitě se fázově opožďuje napětí za proudem. Chování jednotlivých prvků je možné popsat jejich impedancí, která v sobě zahrnuje nejen složku činnou, ale i složku jalovou.
      Jalovou je nazývána z důvodu, že energii do této impedance vloženou nelze zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přenosu vznikají na prvcích přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla vyzařovány do okolí. Proto je velmi účelné vkládat do elektrických sítí další zařízení, kterými se jejich charakter (tedy i impedance) změní a ztráty se tím eliminují (kompenzují).
Obrázek

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!