Filtrační tlumivky


     Filtrační tlumivky jsou určené pro sériové zapojení se spotřebiči nebo pro paralelní zapojení s kondenzátory do laděných obvodů. Tím filtrují harmonické proudy a komutační frekvence vznikající na různých zařízeních připojených na síť.

Tlumivky


Filtrační tlumivky


     Filtrační tlumivky se spojují s kapacitou do laděných filtračních obvodů. Takový kompenzační filtr tvoří sériový rezonanční LC obvod, který filtruje harmonické proudy, vznikající na různých zařízeních připojených na síť. V praxi je takové zařízení řešeno jako několik samostatných LC obvodů naladěných na jednotlivé harmonické.
     Sériový LC obvod je v sítích NN naladěn na harmonickou frekvenci (rezonanční frekvenci), při které má minimální impedanci. Tyto LC obvody se připojují paralelně k rozvodové soustavě co nejblíže místu vzniku harmonických frekvencí. Pro harmonické nižší než je rezonanční frekvence se však chová jako kompenzační obvod, tedy pouze kompenzuje jalový výkon. Eliminací harmonických složek proudu se také sníží obsah harmonických napětí a zlepší se tím i kvalita síťového napětí.

Sériové filtrační tlumivky


     Sériové filtrační tlumivky se vřazují do série před zdroj harmonických proudů jako jsou např. frekvenční měniče nebo řízené usměrňovace. Průchodem těchto proudů dochází ke zkreslení napěťové křivky a tím chybám funkce některých zařízení k citlivých na napětí.
     Sériové filtrační tlumivky v důsledku své induktance XL kladou harmonickým složkám odpor, čímž se sníží celková úroveň napěťového zkreslení. Pro vyšší frekvence se zvýší induktance XL a tím i úbytek napětí pro tuto frekvenci. Zvyšování indukčnosti vede k lepší filtraci harmonických napětí, avšak má za následek větší úbytek napětí a tím i snížení napětí pro instalovaný spotřebič. V praxi se proto volí úbytek napětí na sériové filtrační tlumivce nejvýše 5%.

Síťové filtrační tlumivky pro frekvenční měniče


     Síťové filtrační tlumivky slouží k omezení negativních vlivů spotřebičů (usměrňovače, spínané zdroje nebo frekvenční měniče) na napájecí síť.
     Zařazením síťové tlumivky mezi síťový přívod a frekvenční měnič se omezuje vyzařování vyšších harmonických proudů a rušení frekvenčním měničem, způsobené spínáním výkonových polovodičových součástek, proudovými rázy při dobíjení kapacit ve stejnosměrných meziobvodech měniče nebo komutací. Síťové tlumivky také zlepšují ochranu proti krátkodobým síťovým přepětím, zvyšují impedanci napájecí sítě, zlepšují účiník, potlačují proudové špičky a deformaci napájecího napětí.

Motorové filtrační tlumivky pro frekvenční měniče


     Motorové filtrační tlumivky potlačují negativní vliv kapacitní zátěže na výstup frekvenčního měniče (měnič je přetěžován), kterou představují kabely větších délek. Současně omezuje vyzařování rušivých napětí a potlačuje proudové špičky na výstupu frekvenčního měniče a svorkách motoru.
     Motorové tlumivky se zapojují na výstup frekvenčního měniče v případech, kdy délka kabelu mezi frekvenčním měničem a regulovaným motorem je 20 až 100m. Tlumivku je vhodné umístit co nejblíže výstupním svorkám frekvenčního měniče.

Popis


     Filtrační tlumivky se navrhují pro sítě nízkého napětí. Vyznačují se robustní konstrukcí s feromagnetickým jádrem, dvojitou vzduchovou mezerou, měděným vinutím, tepelnou třídou F a jsou vakuově impregnovány. Standardně jsou vybavovány vratnou tepelnou pojistkou. Filtrační a sériové filtrační tlumivky jsou vyráběny pro jmenovitý proud do cca 1000A a celkové hmotnosti do cca 300kg.

Značení


Značení


Montáž a zapojení


     Vývody jsou do jmenovitého proudu tlumivky 40A řešeny pomocí řadových svorek, do jmenovitého proudu tlumivky 200A pro připojení připraveny páskové vývody s otvorem pro šroub M 8 a nad proud 200A s otvorem pro šroub M 10 pro připojení kabelových ok. Součástí tlumivek je vratná tepelná pojistka s rozpínacím kontaktem 2,5A / 250V při teplotě 125°C vyvedeným do svorkovnice. Připojení tlumivek se doručuje provádět slaněnými vodiči.
     S tlumivkami jsou dodávány pružné podložky (silentbloky), které zamezují nežádoucímu přenosu vibrací na nosnou konstrukci rozvaděče. Orientace tlumivky se provádí tak, aby upevňovací konstrukce tlumivky (s drážkou 8x17 mm nebo patkou s otvorem pro šroub M8) byly ve vodorovné poloze.

Provozní podmínky


     Filtrační a sériové filtrační tlumivky jsou učeny především pro instalaci do skříňového rozváděče, ale umístění je možné volit i jiné s ohledem na zabezpečení ochrany živých částí proti nebezpečnému dotyku. Průměrná teplota okolí by neměla přesáhnout 40°C. Povolená relativní vlhkost je max. 95% bez kondenzace vodních par. V uzavřených prostorách bez cirkulace vzduchu je nutno zajistit dostatečné proudění vzduchu kolem tlumivky.

Filtrační a sériové filtrační tlumivky


Parametry


     Filtrační a sériové filtrační tlumivky jsou v souladu s ČSN EN 60289. Navrhovány jsou většinou pro zapojení do 3 fázových rozvodných soustav o napětí 3x 400/230V a kmitočtu 50Hz. Proud linearity filtračních tlumivek je min. 1,6 až 2xIL. Efektivní ztráty jsou 3-6W/kVAr instalovaného výkonu a tolerance indukčnosti tlumivky je ±3%. Krytí filtračních tlumivek je IP00.

Hodnoty pro výrobu


     Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat, jak velký harmonický proud bude filtr z obvodu odsávat v jednotlivých případech, je pro výrobu filtrační tlumivky její speciální návrh. Pro výpočet parametru je nutno u sériových filtračních tlumivek zadat parametry:
  • jmenovité napětí a frekvence sítě
  • jmenovitý proud tlumivky
  • jmenovitou indukčnost tlumivky
  • popř. i úbytek napětí na tlumivce
Pro filtrační tlumivky v LC obvodu je navíc zadání parametrů:
  • výkon kondenzátoru nebo jeho kapacita vč. jeho napětí a zapojení
  • rezonanční kmitočet LC obvodu
  • celkový efektivní proud Ief
  • popř. proud linearity IL
Tlumivky


Síťové a motorové filtrační tlumivky k frekvenčním měničům


Parametry


     Síťové a motorové tlumivky jsou v souladu s ČSN EN 60289. Navrhovány jsou většinou pro zapojení do 3 fázových rozvodných soustav o napětí 3x 400/230V a kmitočtu 50Hz. Proud linearity tlumivek je min. 1,6 až 2xIL. Efektivní ztráty jsou 3-6W/kVAr instalovaného výkonu a tolerance indukčnosti tlumivky je ±3%. Krytí síťových a motorových tlumivek je IP00.

Tabulky


Tabulka
Nejběžnější typy 3-fáz. síťových tlumivek s úbytkem napětí 4% pro síťové napětí 400V 50Hz

Tabulka
Nejběžnější typy 1-fáz. síťových tlumivek s úbytkem napětí 4% pro síťové napětí 230V 50Hz

Tabulka
Nejběžnější typy 3-fáz. motorových tlumivek s úbytkem napětí 2% pro síťové napětí 400V 50Hz

Obrázek

Atypické provedení síťových a motorových tlumivek


     Mimo standardní řady mohou být síťové a motorové tlumivky také vyrobeny pro jiná síťová napětí a frekvence, jmenovité proudy nebo s jinou indukčností.
     Po dohodě je možné vyrobit tlumivku i pro jiný způsob montáže nebo připojení.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!